banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Certifikáty a osvedčenia

 

TÜV SÜD Management Service GmbH - Certifikát SCC

 • 2016 - 2019
 • Certifikát systému riadenia bezpečnosti práce, ochrany zdravia a životného prostredia v oblasti predaja, montáže, návrhov, údržby a opravy záložného napájania a zdrojov napájania

  

Certifikat SCC

ISO Certifikácia

 • 2016 - 2018
 • Certifikácia podľa normy STN EN ISO 9001:2009/ EN ISO 9001:2008
ISO 9001

UPTIME INSTITUTE - Tier Akreditácia

 • 2012 
 • Tier Acreditácia medzinárodnemj spoločnosti Uptime Institute so sídlom v New Yorku definujúca štandardy pre design, projekciu a realizáciu dátových centier
Uptime Institute - Tier akreditace

TÜV NORD CERTIFIKACIA - ISO Certifikácia 

 • 2018 - 2021
 • Certifikácia podľa normy EN ISO 9001:2015
ISO certifikacia - management kvality

INŠTITÚT TECHNICKEJ INŠPEKCIE - Oprávnenie

 • 2005
 • Oprávnenie k montáži, opravám a skúškam elektrických zariadení na základe proverenia o odbornej  spôsobilosti
Oprávnění Institutu technické inspekce

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD - Osvedčenie pre prístup k utajovaným informáciám

 • 2005
 • Osvedčenie umožňujúce prístup k utajovaným informáciam stupňa utajenie VYHRADENÉ
NBÚ - osvědčení stupně VYHRAZENÉ

ÚRAD CIVILNÉHO LETECTVA - Oprávnenie pre inštalácie a údržbu leteckých pozemných zariadení

 • 2009 
 • Oprávnenie pre projektovanie inštalácií, inštalácie, údržby a opravy leteckých pozemných zariadení
Úřad civilního letectví

MINISTERSTVO OBRANY ČR - Oprávnenie k nakladaniu s vojenskými leteckými zariadeniami

 • 2015 - 2018 
 • Oprávnenie k inštaláciam, údržbe a opravám vojenských leteckých pozemných zariadení
Osvědčení Ministerstva obrany

EKO-KOM - Osvedčenie pre spätný odber a využitie odpadu

 • 2003 
 • Osvedčenie pre zaisťovanie služieb spätného odberu a využitia odpadu z obalov spôsobom podľa paragrafu 13 odst. 1 písm. c) zákona o obaloch
Osvědčení EKO-KOM

REMA - Osvedčenie pre zber a spätný odber elektrozariadení 

 • 2006
 • Osvedčenie pre oddelený zber, spätnýodber, spracovanie, využitie a odstraňovanie elektrozaríadení a elektroodpadu
REMA zpětný odběr elektrozařízení

MAGISTRÁT HL. M. PRAHY - Oprávnenie k nakladaniu s nebezpečnými odpadmi

 • 2013 - 2023 
 • Súhlas Odboru ochrany životného prostredia k nakládaniu s nebezpečnými odpadmi
Rozhodnutí o nákládání s nebezpečnými odpady