banner
YOUR POWER SYSTEM INTEGRATOR™

Aktívne filtre vyšších harmonických

Pre niektoré druhy spotrebičov vytvárajúcich vyššie harmonické sú optimálnym riešením odlišné kompenzačné metódy korekcie kvality siete.
K tomu slúžia aktívne filtre analyzujúce prúd vyšších harmonických od nelineárnych spotrebičov a dodávajúce protifázový kompenzačný prúd pre celkové spektrum od 2. do 25. harmonickej alebo na cielene navolenú harmonickú. Zodpovedajúcí prúd vyšších harmonických bude v pripojovacom bode takto úplne neutralizovaný.

    active filter

Aktívne filtre vyšších harmonických

Pre priemyslové siete s vyšším podielom usmerňovačov - riadenie pohonov yes
Ku kompenzácii meničov - riadenie trojfázových pohonov veľkých výkonov s nízkou spotrebou jalového výkonu yes
Pre nízkonapäťové rozvody s prístrojmi výpočtovej techniky a úspornými žiarovkami, spôsobujúcimi 3. harmonickú a tým zvýšenie prechodu prúdu v nulovom vodiči yes

Harmonické a ich dopad

V modernej nízkonapäťovej sieti sú stále viac používané nelineárne spotrebiče, v sieti nie je sínusový priebeh prúdu. Tento priebeh bude tvorený sínusovým prúdom I1, ktorého frekvencia zodpovedá frekvencii siete a prúdy vyšších harmonických IH, ktorých frekvencie sú násobkami frekvencie siete. Impedancia siete spôsobuje výpadky napätí na týchto frekvenciách, všetky "harmonické" alebo "vyššie harmonické" spôsobujú zaťažovanie napájacej siete. Frekvencia vyšších harmonických býva označená poradovým číslom "n" alebo "v". (napr. pre frekvenciu siete = 50 Hz , n = 3 je 3. harmonická = 150 Hz, n = 5 je 5. harmonická = 250 Hz)

Harmonické spôsobujú:

Rušenie

  • prístroje vytvárajúce harmonické znižujú podstatne kvalitu siete. Elektronicky riadené prístroje potom môžu byť rušené harmonickými, dochádza k výpadkom alebo prístroje vykazujú "nevysvetliteľné chyby"

Spätné vplyvy na "čistotu" siete

  • ak budú pôsobením vyšších harmonických v sieti zvýšené prúdy od vyšších harmonických v zoslabenej napájacej stredonapäťovej sieti, potom môže tiež v okolitej sieti, ktorá sama nemá nelineárne spotrebiče, pôsobiť harmonické rušenie

Preťaženie nulového vodiča

  • jednosmerné napájanie pre elektronické prístroje, pre televízory, počítače, periférne zariadenia PC a kompaktné úsporné svietidlá sú zdrojom najvyššieho podielu prúdov 3. a 9. vyššej harmonickej
   Napr.: Ak je 20 A 3. harmonickej v každej z troch fáz, potom nulovým vodičom tečie 60 A! Z týchto dôvodov sa vyskytuje riziko preťaženia nulového vodiča vo veľkých administratívnych budovách.

Zhoršenie výkonového faktoru l

Preťaženie káblov skin-efektom

  • urýchlenie vybavenia elektronických ističov

Oteplenie

 • transformátorov, motorov a generátorov od vibrácie železného jadra, a tým podstatné navýšenie stratového výkonu. Efektu blikania počítačových monitorov v dôsledku úbytku napätia v neutrálnom vodiči štvorvodičovej siete.

Optimálna kompenzácia vyšších harmonických

pre niektoré druhy spotrebičov sú optimálnym riešením odlišné kompenzačné metódy ku korekcii kvality siete:

 • pre spotrebiče vytvárajúce relatívne nízky podiel vyšších harmonických a s malou potrebou kompenzácie jalového výkonu doporučujeme nasadenie moderných hradených kompenzačných rozvádzačov ako je FRAKO LSFC so samonastaviteľným regulátorom a s teplotne kontrolovanými filtračnými tlmivkami
 • pri vyššom zaťažení od usmerňovačov prúdu a preťaženiu jednofázovými spotrebičmi s rozlišným zaťažením vo fázach je optimálne použiť nesymetricky zaťažiteľný aktívny filter FRAKO OSF
 • pre administratívne budovy s vysokým zaťažením od počítačov, periférií od PC a eventuálne veľkom množstve úsporných svietidiel, môžu byť pri malej potrebe zaťaženia použité pasívne filtre FRAKO LKC 150. Ak sa vyskytuje rušenie alebo sa vyskytuje preťaženie v neutrálnom vodiči, je nevyhnutný aktívny filter FRAKO OSF
PRONIX ® predstavuje riešenie problematiky vyšších harmonických s obhájiteľnými hospodárskými nákladmi. yes