+420 284 810 258 pronix@pronix.cz
CZ

Informace o zpracování osobních údajů

1.   Informace o zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o právech a souvislostech, vztahujících se ke zpracování osobních údajů společností PRONIX s.r.o., IČO 48027944, se sídlem U Kněžské Louky 28, č. p. 2145, 130 00 Praha 3, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14430 (dále též „Správce“), v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob  v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji Subjektu zpracování osobních údajů (př. zákazníka, uchazeče o zaměstnání apod.) – zejména shromažďování, ukládání, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

Zpracovávat osobní údaje může buď Správce nebo Zpracovatel. Správcem osobních údajů je právnická osoba, která stanovuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování a odpovídá za něj. Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje na základě smluvního vztahu se Správcem.

V následujících kapitolách lze nalézt informace, jaké osobní údaje jako Správce shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, odkud je získáváme a jaká základní práva v oblasti ochrany osobních údajů můžete jako Subjekt zpracování osobních údajů uplatnit. Informace se týkají také potenciálních klientů, dodavatelů či budoucích zaměstnanců, se kterými nemá PRONIX dosud uzavřen smluvní vztah, ale dochází k vyjednávání o jeho uzavření, případně bývalých klientů, u nichž má PRONIX oprávněný důvod ke zpracování osobních údajů, dále návštěvníků webových stránek či jiných elektronických platforem PRONIX.

Odpovědi na dotazy ke zpracování osobních údajů společností PRONIX je možné získat buď v provozovně společnosti na adrese Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9, nebo e-mailem na adrese pronix@pronix.cz.

 

2.   Typy osobních údajů a způsoby jejich zpracování

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu zpracování.  Zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nutný pro plnění smluvních povinností, resp. pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Správce průběžně posuzuje, zda trvá potřeba zpracování osobních údajů pro určitý účel a pokud již takový účel neexistuje, jsou osobní údaje likvidovány či vymazány.

Jedná se o zpracování zejména následujících údajů:

 • Identifikační a kontaktní údaje

Identifikačními nebo kontaktními údaji jsou zejména jméno, příjmení, telefonní číslo, faxové číslo, korespondenční adresa, e-mail či jiný obdobný kontaktní údaj, u zákazníka, dodavatele či jiného smluvního partnera podnikající fyzické osoby taktéž IČO a DIČ. Tato data získává Správce přímo od Subjektu zpracování osobních údajů, případně z veřejně dostupných zdrojů (př. Obchodní rejstřík apod.). Dalším možným identifikačním údajem je IP adresa klienta používaného počítače.

 • Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory, které navštívená stránka Správce odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě (př. preferovaný jazyk a další nastavení). Příští návštěva stránek tak může být snazší. Máte-li ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává Správce záznamy o vašem chování na webových stránkách Správce za účelem analýzy a vylepšení provozu těchto internetových stránek. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče.

I přes výše uvedené skutečnosti k využívání cookies vás Správce nebude identifikovat jako konkrétní fyzickou osobu.

 • Personální údaje

Odesláním svého životopisu udělujete dobrovolně Správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v životopisu, motivačním dopisu či v jiném souvisejícím sdělením, za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici Správce.

Správce nezpracovává osobní údaje spadající do zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivých údajů (údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení, údaje o zdravotním stavu nebo o sexuálním životě či orientaci).

 

3.   Účely a právní podklady pro zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pouze pro jasně a srozumitelně definované účely, mezi které patří zejména:

 • Plnění smlouvy

Správce je oprávněn zpracovávat identifikační a kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy, a to i bez souhlasu Subjektu zpracování osobních údajů. Správce uchovává vaše identifikační údaje po dobu deseti let od uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.

 • Obchodní a marketingové účely

Správce je oprávněn na základě vašeho souhlasu zpracovávat vaše kontaktní údaje pro obchodní a marketingové účely. Udělení souhlasu není třeba ve chvíli, kdy Správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků v rámci oprávněného zájmu za účelem tzv. přímého marketingu (př. obchodní sdělení zasílaná e-mailem, průzkum spokojenosti zákazníků).

Udělení souhlasu ke zpracování kontaktních údajů pro obchodní a marketingové účely je dobrovolné a zůstává v platnosti po dobu, dokud jej neodvoláte. Tento souhlas jste oprávněni odvolat prostřednictvím odpovědi na zaslané obchodní sdělení či prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.

 • Účast ve výběrovém řízení na pracovní pozici

Na základě vašeho souhlasu je Správce oprávněn zpracovávat vaše osobní údaje za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici Správce. Správce je na základě udělaného souhlasu též oprávněn vést vaše kontaktní a personální údaje v personální databázi Správce.

Udělení souhlasu ke zpracování a uchování vašich personálních údajů je dobrovolné. Tento souhlas udělujete na dobu jednoho roku od zaslání údajů. Tento souhlas jste oprávněni kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 1 tohoto dokumentu.

 

4.   Předávání osobních údajů třetím stranám

Veškeré osobní údaje získané od Subjektů zpracování osobních údajů využívá Správce výhradně pro vnitřní potřebu. Správce je však oprávněn předat osobní údaje Subjektu zpracování třetím stranám, a to v následujících případech:

 • subdodavatelům v rozsahu nezbytně nutných kontaktních údajů Subjektu zpracování osobních údajů pro plnění smluvních podmínek (př. kontaktní údaje zákazníka pro účely přepravy či zprovoznění zákazníkem objednaných produktů a služeb),
 • právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy se Subjektem zpracování osobních údajů,
 • veřejným orgánům na základě právní povinnosti (př. Policie ČR).

 

5.   Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány Správcem v České republice. Správce využívá přiměřená organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou, manipulací 
a neoprávněným přístupem.

 

6.   Práva Subjektů zpracování osobních údajů

 • Přístup k informacím

Přirozeným právem Subjektu zpracování osobních údajů je právo získat informace o svých osobních údajích, které o něm Správce zpracovává (účel, typ dat, doba zpracování atd.).

 • Oprava osobních údajů

Současně má právo na opravu svých osobních údajů zpracovávaných Správcem v případě, že jsou nepřesné či neaktuální. 

 • Výmaz osobních údajů

Může též uplatnit právo na výmaz svých osobních údajů, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění zákonných povinností či oprávněného zájmu Správce.

 • Omezení osobních údajů

Subjekt zpracování má rovněž právo na omezení zpracování svých osobních údajů Správcem v případě, že má za to:

–       že jsou nepřesné,

–       že je Správce již nepotřebuje pro účely zpracování, nicméně třetí strana je požaduje pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

 • Vznést námitku

Subjekt zpracování osobních údajů má též právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 • Oznámení o opravě, výmazu nebo omezení

Subjekt zpracování osobních údajů má rovněž právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracovávaných osobních údajů, avšak v případě, kdy se ukáže, že to není nemožné nebo to nevyžaduje nepřiměřené úsilí Správce.

 • Právo na poskytnutí a předání osobních údajů

Subjekt zpracování osobních údajů může uplatnit právo na poskytnutí údajů, které o něm Správce zpracovává. Subjekt zpracování osobních údajů může též požádat Správce o předání jeho osobních údajů jinému správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v rozsahu údajů, které Subjekt zpracování osobních údajů Správci sám poskytl.

 • Právo odvolat souhlas

V případě, že jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu uděleného Subjektem zpracování osobních údajů, má Subjekt zpracování osobních údajů právo kdykoli tento souhlas odvolat. Odvolání souhlasu ale nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a na zpracování po dobu, kdy byl tento souhlas platný.

Veškerá výše uvedená práva lze uplatnit u Správce na adrese provozovny společnosti: PRONIX s.r.o., Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9, nebo e-mailem na adrese pronix@pronix.cz. V případě, že Subjekt zpracování osobních údajů uplatní práva uvedená výše, má Správce povinnost jednoznačně identifikovat takového žadatele. Pokud uzná Správce z hlediska ochrany soukromí za vhodné, může žadatele požádat o poskytnutí dalších informací potřebných k ověření jeho totožnosti. Může také zamítnout žádosti, které se nepřiměřeně opakují nebo jsou zjevně neopodstatněné.

V případě, že se Subjekt zpracování osobních údajů domnívá, že je zpracovávání osobních údajů Správcem v rozporu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné k 23.5.2018 a ke stažení zde.